Vyhláška o ochraně zvířat při přepravě

04.03.2012 12:09

 

VYHLÁŠKA
ze dne 22. prosince 2008
č. 4/2009 Sb.,

o ochraně zvířat při přepravě

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 k provedení § 8b odst. 4 a 7 a § 8e odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 162/1993 Sb., zákona č. 77/2004 Sb. a zákona č. 312/2008 Sb., (dále jen “zákon”):

ČÁST PRVNÍ

PŘEDMĚT ÚPRAVY

Tato vyhláška v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství (Pozn. č. 1: Nařízení Rady (ES) č. 1/2005 ze dne 22. prosince 2004 o ochraně zvířat během přepravy a souvisejících činností a o změně směrnic 64/432/EHS a 93/119/ES a nařízení (ES) č. 1255/97.) stanoví

a) školení a způsob potvrzení o absolvování školení zaměstnanců dopravce nebo provozovatele sběrného nebo shromažďovacího střediska,

b) obsah a rozsah odborného kurzu pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel, a to jak pro obecný kurz vztahující se na přepravu všech druhů zvířat, tak pro specializovaný kurz vztahující se pouze na přepravu některých druhů zvířat, požadavky na vybavení školicího pracoviště, kvalifikaci lektorů, složení zkušební komise, průběh zkoušky, podmínky a způsob vydávání osvědčení, podmínky a způsob vydávání osvědčení ve formě průkazu a jeho vzor,

c) velikost prostor pro přepravu zvířat.

ČÁST DRUHÁ

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ,
NA KTEROU SE VZTAHUJE PŘÍMO POUŽITELNÝ
PŘEDPIS EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Školení pro zaměstnance dopravce
nebo pro zaměstnance provozovatele
sběrného nebo shromažďovacího střediska

Dopravce nebo provozovatel sběrného nebo shromažďovacího střediska vydá zaměstnanci, který provádí manipulaci se zvířaty, po absolvování školení, které stanoví přímo použitelný předpis Evropských společenství upravující ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností (Pozn. č. 2: Přílohy I a II nařízení Rady (ES) č. 1/2005.) potvrzení o absolvování školení. Vzor potvrzení o absolvování školení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti
pro řidiče a průvodce silničních vozidel

§3 (1) Odborný kurz pro získání osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel (dále jen “odborný kurz”) se uskutečňuje ve školicích pracovištích, která mají odborné a technické předpoklady pro zajištění výuky. Školicí pracoviště provozuje osoba, která má udělenu akreditaci uživatelského zařízení (Pozn. č. 3: § 15 odst. 2 zákona.) Ministerstvem zemědělství (dále jen “ministerstvo”).

§3 (2) Odborný kurz se uskutečňuje v rozsahu 8 výukových hodin teoretické výuky a 4 výukových hodin praktického cvičení. Délka výukové hodiny je 45 minut.

§3 (3) Obsahem odborného kurzu jsou vedle požadavků vymezených přímo použitelným předpisem Evropských společenství upravujícím ochranu zvířat během přepravy a souvisejících činností (Pozn. č. 4: Příloha IV nařízení Rady (ES) č. 1/2005.) dále

a) základní právní předpisy o ochraně zvířat a zajištění jejich pohody během přepravy, veterinární podmínky přepravy podle jiných právních předpisů, (Pozn. č. 5: Například zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 296/2003 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, vyhláška č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, vyhláška č. 376/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu produktů ze třetích zemí, vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí.)

b) příčiny a projevy stresu zvířat, rozpoznání zdravého zvířete, způsoby usmrcení zvířat,

c) zásady šetrného nakládání se zvířaty, technika a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty,

d) zásady čistění a desinfekce dopravních prostředků.

§3 (4) Na závěr odborného kurzu se k ověření získaných znalostí provádí zkouška formou praktické zkoušky, písemného testu, případně též ústní zkoušky. Při praktické zkoušce účastník musí prokázat znalost zásad šetrného nakládání se zvířaty, techniky a používání pomůcek při manipulaci se zvířaty. O výsledku praktické zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Písemný test vyhodnocuje zkušební komise tak, že každou správnou odpověď hodnotí jedním bodem. Pro úspěšné složení zkoušky je třeba dosažení nejméně 80 procent z celkového počtu bodů. V případě, že účastník nedosáhne 80 procent bodů, ale dosáhne více než 60 procent bodů, je ihned pozván k ústní zkoušce před zkušební komisi, která podle poznatků o jeho znalostech rozhodne, zda mu bude osvědčení o způsobilosti pro řidiče a průvodce silničních vozidel vydáno. O výsledku ústní zkoušky rozhoduje zkušební komise hlasováním. Rozhodnutí je přijímáno nadpoloviční většinou hlasů. Každý člen zkušební komise má 1 hlas. Výsledek zkoušky se hodnotí uspěl nebo neuspěl.

§3 (5) Zkoušku provádí tříčlenná zkušební komise složená z odborníků veterinární správy, ministerstva a školicího pracoviště. Předsedou zkušební komise je vždy zaměstnanec ministerstva. Lektoři a členové zkušební komise musí mít kvalifikaci podle § 26 odst. 1 zákona nebo osvědčení o kvalifikaci dopravce získané tímto kurzem nebo praxi v činnosti v orgánech ochrany zvířat uvedených ve větě první minimálně po dobu 3 let.

§3 (6) O průběhu a výsledku zkoušky vyhotoví zkušební komise protokol, ve kterém uvede jméno, popřípadě jména, příjmení členů zkušební komise, datum a místo konání zkoušky, seznam účastníků odborného kurzu a výsledky jejich hodnocení. Protokol podepisují všichni členové zkušební komise.

§3 (7) Účastníkovi odborného kurzu, který u zkoušky uspěl, vydá ministerstvo osvědčení stanovené přímo použitelným předpisem Evropských společenství (Pozn. č. 6: Příloha III kapitola III nařízení Rady (ES) č. 1/2005.) a osvědčení ve formě průkazu. Vzor osvědčení ve formě průkazu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§3 (8) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neuspěl, může požádat o její opakování nejpozději do 3 měsíců od neúspěšného pokusu zkoušku složit. Účastník odborného kurzu může opakovat zkoušku, aniž by před ní znovu absolvoval odborný kurz, pouze jednou, a to nejdříve 1 měsíc po neúspěšném pokusu zkoušku složit. Pro opakovanou zkoušku platí odstavce 4 až 7 obdobně.

§3 (9) Účastník odborného kurzu, který u zkoušky neuspěl a nepožádal o její opakování nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy mu bylo oznámeno, že u zkoušky neuspěl, absolvuje před další zkouškou znovu odborný kurz.

ČÁST TŘETÍ

OCHRANA ZVÍŘAT PŘI PŘEPRAVĚ,
NA KTEROU SE NEVZTAHUJE
PŘÍMO POUŽITELNÝ PŘEDPIS
EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

Velikost prostor pro přepravu zvířat

Požadavky na velikost prostor pro přepravu zvířat, která se neuskutečňuje v souvislosti s hospodářskou činností, a pro přepravu hospodářských zvířat do vzdálenosti nejvýše 50 km nebo v rámci hospodářství, jsou uvedeny v příloze č. 3 k této vyhlášce.

ČÁST ČTVRTÁ

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Vyhláška č. 193/2004 Sb., o ochraně zvířat při přepravě, se zrušuje.

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení. (tj. dnem 7. ledna 2009)