Každý chovatel ovcí, koz( již od 1 ks zvířete) je povinen se registrovat u ČMSCH, a.s.

Prvním krokem začínajícího chovatele je vyplnění registračního lístku a jeho zaslání do ÚE. Na základě registračního lístku bude chovateli přiděleno tzv. číslo provozovny a zasláno potvrzení o registraci a formuláře týkající se daného druhu zvířat. Po přidělení čísla provozovny a obdržení výše zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu. 

Pravidla registrace a přesunu zvířat

 • přesun zvířat je povinen nahlásit do ústřední evidence prodávající i nakupující
 • po přidělení čísla provozovny a obdržení výše zmíněných formulářů může chovatel přesunout (živá) zvířata na svou provozovnu.
 • datum přesunu zvířat MUSÍ být vyšší (pozdější) než datum registrace provozovny 

Upozornění: 

Pokud má chovatel neoznačená zvířata je povinen vyplnit objednávku nových ušních známek a po obdržení známek (označení zvířat), zvířata nahlásit do databáze ústřední evidence. Pro označení zvířat má chovatel možnost:

 1. kontaktovat veterinárního lékaře a požádat ho o označení zvířat
 2. objednat si kleště a zvířata označit sám 

Chovatel má možnost se registrovat jako:

 1. fyzická osoba – uvádí na registrační lístek pouze RČ
 2. fyzická osoba – podnikatel v zemědělství – uvádí rodné číslo a IČ + je třeba přiložit kopii dokladu (nemusí být ověřená) potvrzující, že je podnikatelem, ne starší 3 měsíců
 3. právnická osoba – uvádí na registračním lístku název firmy, IČ + je třeba přiložit kopii výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)

Registrační lístek se skládá ze dvou stran: 

 • strany A (vyplňují se údaje o chovateli + údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo , mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strany B (vyplňuje se adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat
 • Registrační lístek MUSÍ chovatel podepsat 
 • Registrační lístek je možné zaslat poštou, oskenovaný e-mailem
 • Vyplněný a podepsaný registrační lístek zašlete na některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo na ČMSCH, a.s. Hradištko.

Převod provozovny

Nový chovatel: 

Vyplní a podepíše registrační lístek chovatele:

 • strana A (vyplňují se údaje o chovateli + údaje kontaktní osoby – i v případě, že jsou shodné s údaji chovatele, nikdy nezapomeňte uvést své tel. číslo , mobil nebo e-mailovou adresu)
 • strana B (vyplňuje se číslo převáděné provozovny, adresa provozovny, druh(y) chovaných zvířat)

Původní chovatel: 

Vyplní a podepíše Oznámení o ukončení činnosti chovatele , které slouží jako souhlas s převodem provozovny.

Upozornění: 

Pokud jsou na převáděném hospodářství evidována zvířata, budou spolu s převodem hospodářství převedena na nového chovatele (přebírá zodpovědnost za vedení ÚE).

O převod ušních známek musí chovatel zažádat na některém z regionálních pracovišť ČMSCH, a.s. 

Rozšíření provozovny o další druh/y zvířat

Pokud chce chovatel rozšířit svůj chov o další druh zvířat je třeba kontaktovat některé z regionálních pracovišť ÚE nebo přímo ČMSCH, a.s. Hradištko. Na základě písemné žádosti nebo telefonátu budou u chovatele zaktualizovány údaje o chovu jednotlivých druhů zvířat, zasláno nové potvrzení o registraci + veškeré formuláře, pokyny pro druh zvířat o který byla provozovna rozšířena

Ukončení činnosti chovatele 

Formulář oznámení o ukončení činnosti chovatel vyplňuje v případě, že : 

 • ukončuje činnost ( stav všech zvířat na provozovně musí být 0 ks)
 • souhlasí s převodem svého hospodářství na jiného chovatele 

Metodická příručka pro ,,Pohodu zvířat,,

 
 

OVCE

 

KOZY

 

Odpovědi na časté otázky

Mohou se ovce chovat jednotlivě?

- Ovce  je stádové zvíře a tak by mělo být chováno v počtu min. dvou kusů.

 

Musím se registrovat pokud ovce chovám  jen pro spásení zahrady přes léto?

- Ano, dle plemenářského zákona a vyhlášky jste povinen mít zaregistrované hospodářství s lokalizovanou stájí a vést příslušné evidence po tuto dobu.

- A jen pro doplnění - povinnost evidovat se mají i chovatelé prasat už s jedním kusem (a to i v případě pouze domácího výkrmu)

 

Jak mohu zaregistrovat svůj chov?  

- Zde máte několik možností :     1) Osobně se zastavit na pracovišti ČMSCH 

                                               2) Zaslat vyplněný tiskopis na adresu ČMSCH poštou nebo emailem 

 Což je rozhodně důležité udělat v dostatečném předstihu před koupí zvířat a poté už jen dle informací pracovníků a zákona vést evidenci.

 

Kdy ostříhat ovce?     

- Toto je velice častá otázka, na kterou je ošemetná odpověď: ,, Měli byste si počínat tak, abyste co nejvíce podpořili pohodu zvířat s péčí řádného hospodáře.,,

V podstatě je to na volbě každého chovatele, ale mělo by to být s ohledem na: chov ovcí, ustájení, připouštění, bahnění, počasí, individuální potřeby zvířete - pohodu zvířat, plemeno......

- střiž celková (provádí se jednou až dvakrát do roka)

- střiž celková ,,zimní,, (stejná jako normální střiž, ale používá se jiných nožů nebo nádstavců pro dosažení ,,vyššího strniště,,)

- střiž částečná (předstříhání)  se provádí např.: před připouštěním, porodem,  pro dosažení lepší výtěžnosti vlny, veterinárními zákroky, pohodu zvířat nebo střihačskými soutěžemim, kdy je potřeba dosáhnout ,,stejných,, podmínek pro všechny soutěžící ....   stříhá se např.: hlava, zadek, vemínko, břicho, krk, nohy....

 

 

 

 

 

 

 

Při dovozu zvířat je třeba splnit řadu podmínek

Při dovozu jakéhokoli zvířete je třeba splnit řadu podmínek, které nejsou zbytečně byrokratické, ale mají zabránit zavlečení různých nákaz, zejména vztekliny. To znamená, že musí být klinicky zdravé a vakcinované, zejména proti vzteklině, připomněl mluvčí Státní veterinární správy ČR Josef Duben.

I v Evropě je řada zemí, například Rumunsko, kde je vzteklina téměř všudypřítomná, a nakaženy jsou nejen lišky a jiná volně žijící zvířata, ale též psi, kočky, skot i ovce či koně. Do jisté míry se to týká i části Polska. Vzteklina se tam dnes vyskytuje již i v oblastech do 150 km od českých hranic, uvedl Duben.

Vzteklina se podle mluvčího státního dozoru přenáší přímým kontaktem přes poraněnou kůži, například při pokousání nebo poškrábání. Virus se pak během několika málo dní pomnoží v místě vstupu a pak postupuje dále nervovými vlákny do mozku. V tom spočívá jeho zákeřnost. Virus postupující podél nervových vláken nevyvolává imunitní reakci organismu, nevznikají protilátky, které by zvíře ochránily nebo které by mohly posloužit v diagnostice. Proto v tomto období nelze vzteklinu na zvířeti rozpoznat. Pokud je v tomto období provedena vakcinace, vytvořené protilátky nemají k viru přístup, protože je „schován“ v nervových vláknech. To znamená, že když je zvíře vakcinováno až po infekci, tedy v době, kdy se už virus šíří v nervech, ani tato vakcinace nezabrání vzniku onemocnění. Nemocné zvíře se pozná až po propuknutí nervových příznaků, to znamená až za šest měsíců po nakažení. Riziko spočívá v tom, že infikované zvíře vylučuje virus vztekliny ve slinách už tři až čtyři dny před propuknutím klinických příznaků. Takže na zvířeti nelze poznat, zda má vzteklinu či nikoli. Může se jevit jako zdravé, ale již vylučuje virus a může nakazit člověka nebo jiné zvíře.

Proto – pokud dojde k poranění člověka neznámým zvířetem v oblasti s výskytem vztekliny, je třeba vždy navštívit lékaře. Pozor i na kočky, ty přenášejí vzteklinu nejčastěji poškrábáním, protože na drápech mají kontaminované sliny. Pokud se člověk chce vypravit do oblasti, kde se vzteklina vyskytuje, a nebude v blízkosti lékařské péče, měl by po poradě s humánním lékařem zvážit možnost vakcinace. I u lidí je to efektivní metoda, jak se této nemoci bránit.

Z důvodů ochrany lidí před infekcí touto zákeřnou smrtelnou nemocí existují poměrně přísná pravidla pro přemísťování psů, koček, fretek a dalších zvířat, která požadují přesnou identifikaci zvířete, znalost prostředí, odkud zvířata pocházejí a doloženou správnou vakcinaci. Tato opatření se mohou někomu zdát zbytečně přísná a omezující, ale jsou to požadavky nezbytné, protože vzteklina je nemoc zákeřná a i v případě onemocnění člověka prakticky končí fatálně, jestliže se včas neléčí, informoval Duben.

V případě poranění nemocným zvířetem (psem, kočkou, ale třeba i beranem či opicí) je nutné vyhledat co nejdříve lékaře. To platí i při poranění neznámým zvířetem.

Dovozy zvířat s neznámým zdravotním stavem mohou ohrozit nejen dovozce, ale i lidi v jejich okolí. V každém případě je vždy nezbytně nutné dodržovat stanovená pravidla pro dovoz zvířat ze zahraničí. Tyto informace jsou k dispozici například na webových stránkách Státní veterinární správy, sdělil Duben.*