Nový plemenářský zákon a označování ovcí a koz

08.10.2010 22:44

 Od 1.1.2001 vstoupil v planost nový plemenářský zákon, který nahradil zákon č. 240/91 Sb., tj. zákon o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat. Zákon č. 154/2000 Sb. doplňují 3 vyhlášky: prováděcí vyhláška o šlechtění a plemenitbě hospodářských zvířat, označování a evidenci a o odborné způsobilosti. Nové termíny a změny nového plemenářského zákona,které se dotýkají chovatelů ovcí a koz.

Uznané chovatelské sdružení (UCHS)
Ministerstvo zemědělství uzná chovatelské sdružení, splní-li podmínky,uvedené v § 5 zákona. (Předložit ministerstvu ke schválení šlechtitelský program a chovný cíl, řád plemenné knihy , doložit odbornou vzpůsobilost osob podle § 30 zákona apod.) Pouze Uznané chovatelské sdružení vede Plemennou knihu( § 9 odst.l až 4 zákona),kdy v rámci jednoho plemene může být pouze jedna PK. Pouze Uznané chovatelské sdružení vydává POP plemenných zvířat (§ 11 odst.3 zákona ) na žádost chovatele. Pro vystavení POP na jehně či kůzle je nutné, aby otec byl registrován ve státním registru, plemenná jehňata a kůzlata musí mít oba rodiče zapsané v PK. Uznané chovatelské sdružení zajišťuje výběry plemeníků pro plemenitbu a o výsledku výběru vydává doklad. Uznané chovatelské sdružení se vyjadřuje k uznávání ŠCH, rozhoduje ministerstvo( § 13 ). Oprávněné osoby (§ 3) Oprávnění uděluje ministerstvo osobám na základě žádosti a splnění podmínek těm osobám,které chtějí vykonávat následující odbornou činnost: 1. KU,testování,posuzování (§ 7) 1. Ověřování a osvědčování původu a stanovování genetického typu(§ 12) 2. Provozování inseminačních stanic a odběrových míst ( § 16) 3. Provádění inseminace( §17) 4. Přenosy embryí (§ 18) Podle § 17 zákona mohou chovatelé provádět inseminaci vlastních plemenic bez uděleného oprávnění ministerstvem, ale splní-li § 17 zákona i § 39,40.a 41 vyhlášky o šlechtění a plemenitbě. Podmínky pro zřízení odběrových míst upravuje § 16 zákona,požadavky na technické vybavení IS a odběrového místa jsou stanoveny ve vyhlášce § 37 . Státní registr ( § 15) Od 1.1.2000 mohou být k plemenitbě používáni pouze plemenní berani a kozli (nebo jejich sperma) registrováni ve státním registru plemeníků,které vede osoba,pověřená vedením Ústřední evidence (ÚE). Podmínky pro zápis plemeníka do státního registru jak z tuzemského chovu tak i u dovezených plemeníků či ID ze zahraničí jsou uvedeny v § 15 odst.2 zák. Ověřováni a osvědčováni původu a stanovení genetického typu
Nově se vyžaduje,aby u beranů a kozlů zařazených do inseminace byl stanoven genetický typ. Označování ovcí a koz.(§ 22) Povinnost chovatele individuelně označit ovce a kozy( chov nad 3 ks ) je stanovena § 22, povinnost vést záznamy je stanovena § 23 zákona. Podrobné pokyny k označování a evidenci jsou uvedeny v prováděcí vyhlášce.